രോഗശമനത്തിന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ ഒറ്റ മരുന്ന്. ഏകമൂലി എന്നും പറയും. പലമരുന്നുകളും ചേര്‍ത്താണ് സാധാരണ ഔഷധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ചില നാടന്‍ വൈദ്യന്മാര്‍ ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗിക്കുന്നു.