തെയ്യം, തിറ മുതലായ നാടന്‍കലകള്‍ക്ക് തലയില്‍ ധരിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരം. മിന്നിക (അലുക്കുക)ളും മയില്‍പ്പീലിത്തണ്ടും തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച പട്ടാണ് ‘തലമല്ലിക’. ഇതിന് ‘മല്ലികത്തുണി’ എന്നും പറയും. തലപ്പൊളി കെട്ടിയശേഷം തലമല്ലിക കെട്ടും. കുരുത്തോലകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരലങ്കാരത്തിനും തലമല്ലികയെന്ന് പറയാറുണ്ട്. മടേച്ചാമുണ്ഡി തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങള്‍ക്ക് കുരുത്തോല കൊണ്ടുള്ള തലമല്ലിക വേണം. ഒറ്റക്കോലത്തിന് തലയില്‍ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തലമല്ലിക അണിയുന്നു. വിഷ്ണുമൂര്‍ത്തിക്ക് മരത്തിന്റെ തല മല്ലികയാണ് വേണ്ടത്.