മന്ത്രവാദപരമായ ക്ഷുദ്രപ്രവൃത്തി. കൂടപത്രം (കൂടോത്രം), മാരണം, ഒടി, മറി തുടങ്ങിയ ദുര്‍മന്ത്രവാദ ക്രിയകള്‍. മന്ത്രവാദികള്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ആഭിചാരകന്‍മാര്‍ക്ക് സമൂഹത്തില്‍ പണ്ട് നല്ല സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ആഭിചാരകര്‍മ്മംകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതിനായി ആളുകള്‍ അവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
Continue Reading