ആത്മീയ ആമി ഉയരുന്ന ശ്വാസമുകുളങ്ങളിൽ ഉണരുന്നു നോവിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഒറ്റക്കിരുന്നുരുകുന്ന ജീവനോ നാലുചുമരുള്ള ബന്ധനത്തിൽ.. വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനും കൊടികുത്തുവാനും കൈകുമ്പിളിൽ നിറച്ചുശിരുകാട്ടാനായി മനുജന്റെ മാത്സര്യ വ്യപനത്തിൽ കാലം മരിച്ചുവീഴുന്നു ഒരു കുഞ്ഞന്റെ പ്രതികാര വികൃതിയായി ലോകം വിറച്ചിന്ന് പനിതുള്ളിടുന്നു.. ദൂരമറിയാതെയായി തീരമറിയാതെയായി വേഷമറിയാതെ…
Continue Reading