മഞ്ഞച്ചരട്

വെളുത്ത നൂല്‍പിരിച്ച് മഞ്ഞളില്‍ മുക്കിയ ചരട് പല ചടങ്ങുകള്‍ക്കും ആവശ്യമാണ്. കേരളബ്രാഹ്മണര്‍ വാതില്‍പ്പുറപ്പാട്, വേളി എന്നിവയ്ക്ക് കഴുത്തില്‍ കെട്ടുവാന്‍ മഞ്ഞച്ചരട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില സമുദായക്കാര്‍ താലികെട്ടു കല്യാണത്തിന് മഞ്ഞച്ചരട് കെട്ടും.
Continue Reading

വേളി

കേരളബ്രാഹ്മണരുടെ വിവാഹം. അഗ്നിസാക്ഷിയായുള്ള വിവാഹമാണത്. വേളി നിശ്ചയമാണ് ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ്. വരന്റെയും വധുവിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈരണ്ടുപേര്‍ അഭിമുഖമായിരുന്ന വിളക്കുവെച്ച് വെറ്റിലകൊടുത്ത് വേലി നിശ്ചയിക്കുന്നു. ബന്ധുമിത്രാദികളോടൊപ്പമിരുന്ന് മംഗലഭോജനം കഴിഞ്ഞാണ് വേളിക്കാര്‍ പുറപ്പെടുക. വധുഗ്രഹത്തിലെത്തിയാല്‍ സല്‍ക്കരിച്ചിരുത്തി സദ്യ നല്‍കും. 'ആയനിയൂണ്' എന്നാണ് അതിന് പേര്‍.…
Continue Reading

പതിനാറുവിളക്ക്

അന്തര്‍ജനങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന ഒരു പൂജ. ചോറൂണ്, ഉപനയനം, പിറന്നാള്‍, വേളി തുടങ്ങിയ അടിയന്തരങ്ങള്‍ക്കാണിത് പതിവ്. പത്മമിട്ട് പതിനാറു വിളക്ക് കത്തിച്ചുവച്ച് പതിനാറ് നിവേദ്യം കഴിക്കും.
Continue Reading

ഓസകാണല്‍

  ‘H¡mJ¡X¤J' F¼¤« dsi¤«. Hj¤Yj« H¡m¡j (DdO¡j«) h¡X¢Y®. D·j©Jjq·¢¨k ±f¡p®hXj¤¨Ti¢Ti¢v ©lq¢´¤©mnh¤¾ ‘d·¡«©lq¢' Jr¢º¡v cT·¤¼ OT¹®. DµgJ®nX·¢c¤©mn« lb¥ljuh¡¨j l¢q´¤« BlX¸kJi¤« lµ¢j¤·¢, fc®b¤h¢±Y¡a¢Jw ¨d¡¼¤« dXl¤« ¨d¡k¢´¤¼Y¡X® OT¹®.
Continue Reading