ഓസകാണല്‍

  ‘H¡mJ¡X¤J' F¼¤« dsi¤«. Hj¤Yj« H¡m¡j (DdO¡j«) h¡X¢Y®. D·j©Jjq·¢¨k ±f¡p®hXj¤¨Ti¢Ti¢v ©lq¢´¤©mnh¤¾ ‘d·¡«©lq¢' Jr¢º¡v cT·¤¼ OT¹®. DµgJ®nX·¢c¤©mn« lb¥ljuh¡¨j l¢q´¤« BlX¸kJi¤« lµ¢j¤·¢, fc®b¤h¢±Y¡a¢Jw ¨d¡¼¤« dXl¤« ¨d¡k¢´¤¼Y¡X® OT¹®.
Continue Reading