എനിക്കിഷ്ടം

ചിഞ്ജു പ്രകാശ്‌
ടി ആര്‍ രാജേഷ്‌

കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് വായിച്ചുകൊടുക്കാനും അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കു പിച്ചവയ്ക്കുന്ന കുരുന്നുകള്‍ക്ക്
വായിച്ചുരസിക്കാനും ഉതകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുപുസ്തകം