പരിധി പബ്‌ളിക്കേഷന്‍സ്
എന്‍.സി. ഹോസ്പിറ്റല്‍ കോംപ്‌ളക്‌സ്
എം.പി.അപ്പന്‍ റോഡ്,
തൈയ്ക്കാട്, പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം–695014
ഫോണ്‍: 0471 2339334

paridhipublications@hotmail.com