ഗാന്ധിജി: സഹനസമരചരിത്രം

രചന കെ ഗീത
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജൻ

ഗാന്ധിജി: സഹനസമരചരിത്രം എന്ന ഈ പുസ്തകം ഗാന്ധിജിയുടെ ഐതിഹാസികമായ ജീവിതത്തിലേക്കും
സമരചരിത്രത്തിലേക്കും
വെളിച്ചം വീശുന്നു.