ജ്യാമിതിയുടെ കഥ

ഡോ. ഡി രാജേന്ദ്രൻ
എൻ ടി രാജീവ്

ജ്യാമിതി എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ കഥ രസകരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.