Archives for May, 2018 - Page 2

ഘോഷയാത്ര (തുള്ളൽ കഥ)

രചന:കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അണിമതികലയും സുരവാഹിനിയും ഫണിപതിഗണഫണമണികളുമണിയും ഗുണഗണമേറിനപുരചിടയുടയോൻ പ്രണതശിവങ്കരനഗജാരമണൻ കരിണീവടിവുചമഞ്ഞുവിളങ്ങിന തരുണീമണിയാംഗിരിസുതയാസഹ കരിവരവേഷം പൂണ്ടൊരുദിവസം കരിഹരിശരഭവരാഹമഹാമൃഗ- പരിവൃതമാകിനവിപനംതന്നിൽ പരിചൊടുവിഹരിച്ചീടിനസമയേ പെരുകിനമടുമലർവാസനകൊണ്ടും സുരഭിമലയപവനാഗതികൊണ്ടും പരിസരമിളദളിത്സംകൃതികൊണ്ടും പരഭൃതപഞ്ചമരാഗംകൊണ്ടും സരളബകുളമുകുളാവലികൊണ്ടും സരസിജശരശരനികരംകൊണ്ടും സരസികുമുദവനധൂളികൾകൊണ്ടും പരവശമാനസരാമവരുടനേ പരിചൊടണഞ്ഞുപുണർന്നൊരുനേരം തരസാവന്നുപിറന്നുവിളങ്ങും തരുണദിവാകരകോടിസമാനൻ കരിമുഖമാകിനപരദൈവതമേ! വരമരുളീടുകവന്ദിക്കുന്നേൻ. കല്യാണവാരിരാശികല്ലോലജാലംപോലെ നല്ലൊരുതിരുമിഴിവില്ലാട്ടംകൊണ്ടുമമ
Continue Reading

സുധാംഗദ (ഖണ്ഡകാവ്യം)

രചന:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള (1937) മുഖവുര അപ്രഗല്ഭമായ എന്റെ തൂലികയുടെ അഞ്ചുദിവസത്തെ ചപലകേളിയുടെ സന്താനമാണ് ഈ 'സുധാംഗദ'. മൂന്നുവർഷത്തിനുമുമ്പ്, ഞാൻ എറണാകുളത്തു മഹാരാജകീയകലാശാലയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത്, സതീർത്ഥ്യന്മാരായ എന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ, ആംഗലേയമഹാകവി 'ആൽഫ്രഡ് ടെന്നിസൺ'ന്റെ 'CENONE' എന്ന കാവ്യഗ്രന്ഥം എനിക്കു തരികയും,…
Continue Reading

കല്ലോലമാല (കവിതാസമാഹാരം)

രചന:ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള   ചൈനീസ് കവിതകൾ ദുരന്തരാഗം(ചൊ വെൻ ചൂൺ) ഹാ, മൽപ്രഭോ ഹൃദയനായക മാനസത്തിൽ നാമന്നു കാത്തനുഭവിച്ച നവാനുരാഗം ആ മാമലയ്ക്കുമുകളിൽ പതിവായ് പതിക്കും തൂമഞ്ഞുപോൽ ധവളകോമളമായിരുന്നു. ശ്രീതാവുമംബരതലത്തിലലഞ്ഞുലഞ്ഞു- ള്ളേതാനുമഭ്രശകലങ്ങളിയന്നിണങ്ങി, സ്ഥീതാഭമാമവയിലൂടവതീർണ്ണമാ,മ- ശ്ശീതാംശുപോൽ ധവളകോമളമായിരുന്നു! ഓതുന്നിതന്യർ തവ ചിന്തകൾ പെട്ടകൂടി…
Continue Reading

ദീപാവലി (ഖണ്ഡകാവ്യം)

രചന:ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ (1935) സന്മാർഗ്ഗപ്രതിപാദകങ്ങളായ അഞ്ഞൂറു ശ്ലോകങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കൃതിയാകുന്നു 'ദീപാവലി'. ഈ പുസ്തകത്തിലെ പദ്യങ്ങൾ എല്ലാം അനുഷ്ടുഭ് വൃത്തത്തിൽതന്നെ രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാകയാൽ അവ സാക്ഷാൽ 'ശ്ലോകങ്ങൾ' തന്നെയാണ് എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ വൃത്തത്തിൽ അനവധി സുഭാഷിതപദ്യങ്ങൾ ആദികവിയായ വാല്മീകി മഹർഷിയുടെ…
Continue Reading

തുപ്പൽകോളാമ്പി (കാവ്യം)

രചന:കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ പുരാണവേദപ്പൊരുളായ് വിളങ്ങിടും പുരാദിദാരങ്ങളെ വീണുകൂപ്പി ഞാൻ പുരാതനന്മാരിലുദിച്ച ഭക്തിയാൽ പുരാണവൃത്തം പറയുന്നു കേൾക്കുവിൻ.       1   ഒരുനാളൊരു വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ചി- ട്ടൊരു ഭർത്താവൊരു ഭാര്യയോടു ഗൂഢം പരിചോടു പറഞ്ഞൊരിച്ചരിത്രം പറയാം ഞാനിഹ പദ്യരീതിയാക്കി   …
Continue Reading

കവിപുഷ്പമാല

വെണ്മണി മഹൻ   ലക്ഷ്യം കൂടാതെ ലങ്കാനഗരമതു തക- ർത്തക്ഷമം രൂക്ഷനാകും രക്ഷോജാലാധിപത്യം തടവിന ദശക- ണ്ഠന്റെ കണ്ഠം മുറിപ്പാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചങ്ങു ചീറി ദ്രുതമണയുമൊര- ത്യുഗ്രമാം രാമബാണം രക്ഷിച്ചീടട്ടെ നിത്യം കലിമലമകലെ- പ്പോക്കി നന്നാക്കി നമ്മേ.       1…
Continue Reading

മണിമഞ്ജുഷ (കാവ്യസമാഹാരം)

രചന:ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ (1933)     പ്രേമസംഗീതം ഒരൊറ്റമതമുണ്ടു -ലകി,ന്നുയിരാം പ്രേമം; അതൊന്നല്ലോ പരക്കെ നമ്മെപ്പാലമൃതൂട്ടും പാർവണശശിബിംബം ഭക്ത്യനുരാഗദയാദിവപുസ്സാപ്പരാത്മചൈതന്യം പലമട്ടേന്തിപ്പാരിതിനെങ്ങും പ്രകാശമരുളുന്നു. അതിന്നൊരരിയാം നാസ്തിക്യംതാൻ ദ്വേഷം; ലോകത്തി--ന്നഹോ! തമസ്സാമതിലടിപെട്ടാലകാലമൃത്യു ഫലം .മാരണദേവതയാമതു മാറ്റും മണവറ പട്ടടയായ് ,മടുമലർവാടിക മരുപ്പറമ്പായ്, വാനം…
Continue Reading

കണ്ണൻ

രചന:കുണ്ടൂർ  നാരായണമേനോൻ   പാലാട്ടു കോമനുടെ നന്മയുടച്ചുവാർത്ത-പോലാറ്റു നോറ്റൊരു കിടാവുളവായി മുന്നം,'കോലാട്ടുകണ്ണ'നവനന്നു വളർന്നു മാറ്റാർ-ക്കോലാട്ടിനൊക്കെയൊരു വൻ പുലിതന്നെയായി. 1 'മണ്ണാറുകാട്ട'രചർ മുമ്പു 'കടത്തനാട്ടി'ൻ-കണ്ണായവീടതിലൊരാണി നെ വെച്ചിടാതെ,പെണ്ണാക്കിയൊക്കെ നിലമുള്ളതു കയ്ക്കലാക്കി-പ്പിണ്ണാക്കുപോലെയവർത ൻനില മോശമാക്കി. 2 തട്ടിപ്പറിച്ചിതരചൻ മുതൽ, നമ്പിയശ്ശൻ-വീട്ടിൽ പിറക്കുമവർ മാറ്റലർ പണ്ടു…
Continue Reading

കോമപ്പൻ

രചന:കുണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ ഊണും കഴിഞ്ഞിരവിലൊന്നു മുറുക്കി മിന്നൽ-നാണിച്ചിടുന്ന മടവാരൊടുമൊത്തു മച്ചിൽവാണീടുമപ്പൊഴവളുള്ളി ൽ നിന്നപ്പ,തിന്ന-താണെന്നറിഞ്ഞവളൊടി ങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. 1 നാൾതോറുമിങ്ങനെ പറഞ്ഞുതന്നെ വീണ്ടു-മോതുന്നൊരിപ്പണിയിനി ക്കഴിയില്ലിനിയ്ക്ക്നീതാനുറങ്ങുവതിനുള്ളി ലൊരറ്റമെത്തീ-ടാതുള്ളതൊന്നുമിനി ഞാനുരചെയ്കയില്ല. 2 തെറ്റില്ലിനിക്കു പറയുന്നതു നല്ലതായാൽപറ്റില്ലുറക്കമൊരുനാളിലു മെന്നിവണ്ണംകുറ്റം‌പറഞ്ഞു വെറുതേ കളയേണ്ട നേരംകറ്റക്കരംകുഴലി തെറ്റിവനേറ്റു പോരെ ?…
Continue Reading

ബകവധം (തുള്ളല്‍ കഥ)

രചന:കുഞ്ചന്‍ബനമ്പ്യാര്‍ അർക്കനുദിച്ചൊരു സമയേ കുന്തിയു- റക്കമുണർന്നഥ പുത്രന്മാരും നോക്കുന്നേരത്തരികേ നല്ലൊരു മയ്ക്കണ്ണാളെക്കണ്ടതിമോദാൽ; "എന്തു നിനക്കിഹ പെരെന്നുള്ളതു- മേതു കുലേ തവ ജനനമിതെന്നും എന്തു മനോരഥമുള്ളതശേഷം സന്തോഷേണ പറഞ്ഞാലും നീ;" കുന്തീദേവി പറഞ്ഞതു കേട്ടു സന്താപത്തെ വെടിഞ്ഞിതു സുന്ദരി തന്നുടെ കുലവും തന്നുടെ…
Continue Reading