സംസ്‌കൃതത്തില്‍ രചിച്ച ഭഗവദ്ഗീതയെ മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തതാണ് ഭാഷാ ഭഗവദ്ഗീത. ഏകദേശം 600 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണിത്. നിരണത്ത് മാധവ പണിക്കരാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. മൂലഗ്രന്ഥമായ സംസ്‌കൃതത്തിലെ ഭഗവദ്ഗീതയുടെ പദാനുപദ വിവര്‍ത്തനമല്ല ഭാഷാ ഭഗവദ്ഗീത. 700 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഗീതോപദേശം 300 പാട്ടുകളാക്കി. ഇതൊരു പാട്ടുകൃതിയാണ്.

കൃതിയിലെ ചില വരികള്‍

വരുമൊരു പുണ്യക്ഷേത്രമനത്തിനു വരമാകിന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍
പരികരി തേര്‍ കാലാളൊടു നാമും പാണ്ടവരും ചെയ്തവയെന്തെന്റത്
അരചന്‍ ധൃതരാഷ്ട്രന്‍ ചോദിച്ചളവന്‍പേറിയ സഞ്ജയനുരചെയ്താന്‍
ത്വരിതമെഴും പാണ്ടവരുടെ സൈന്യം ദുര്യോധനനും കണ്ടാനെന്നേ.

ദുര്യോധനന്‍ ആചാര്യനെ നോക്കിച്ചൊന്നാന്‍ പാണ്ടവര്‍ സൈന്യം പാരായ്
സുരപതിനേര്‍ അരചകള്‍ ഭീമാര്‍ജ്ജുനതുല്യ മഹാരഥരിവര്‍പലര്‍ കാണായ്
നരപതിമാര്‍ നമുക്കും പലരുളര്‍ നായകനായ ഭവാന്‍ ഭീഷ്മാദികള്‍
വിരവൊടു പ്രാണത്യാഗമെനിക്കേ വേണ്ടിയിയറ്റുകയെന്നാനരചന്‍.