നാരങ്ങാ പാല്
ചൂട്ടയ്ക്ക് രണ്ട്
ഇലകള്‍ പച്ച
പൂക്കള്‍ മഞ്ഞ
ഓടി വരുന്ന (വരുന്ന ആളുടെ പേര്)കണ്ടു പിടിച്ചേ..