താതെയ്യത്തക തെയ്യാരോ തക
തെയ്യത്തെയ്യത്തക തെയ്യാരോ

താതെയ്യത്തക തെയ്യാരോ തക
തെയ്യത്തെയ്യത്തക തെയ്യാരോ

നേരറിയണം നെറിയറിയണം
പണിയറിയണം പഠിച്ചുവന്നാല്‍

നേരറിയണം നെറിയറിയണം
പണിയറിയണം പഠിച്ചുവന്നാല്‍

നേരറിയണം നെറിയറിയണം
പണിയറിയണം പഠിച്ചുവന്നാല്‍

നേരറിയണം നെറിയറിയണം
പണിയറിയണം പഠിച്ചുവന്നാല്‍

താതെയ്യത്തക തെയ്യാരോ തക
തെയ്യത്തെയ്യത്തക തെയ്യാരോ

താതെയ്യത്തക തെയ്യാരോ തക
തെയ്യത്തെയ്യത്തക തെയ്യാരോ