61. തിട്ടം മറാട്ടയിൽ ചെന്നാലും
ആട്ടു കൊള്ളേണ്ട നാമോടേണ്ട
പൊട്ടും പുടവയും ചാർത്തി നടന്നിടാം
നാട്ടാർ പിണങ്ങില്ല യോഗപ്പെണ്ണെ!- നല്ല
കൂട്ടുകെട്ടും കിട്ടും ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!

62. തുളുനാട്ടാരെമ്പ്രാന്മാരിവിടെ വന്നാൽ
വിളികാട്ടി നടക്കുന്നു വഴിമാറ്റുന്നു
തുളുനാട്ടിലുണ്ടൊയീത്തീണ്ടലെന്തിന്നിവർ
വെളിപാടുണ്ടാകുന്നു യോഗപ്പെണ്ണെ!- എന്തു
പൊളിയാണിപ്പറയുന്നു ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!

63. ജാപ്പാനിലെങ്ങാനും തീണ്ടലുണ്ടൊ
യാപ്പാണത്തുണ്ടൊ സിലോണിലുണ്ടോ
ഇപ്പാരിലെങ്ങുമിതുപോലെ യജ്ഞാനം
കേൾപ്പാനേയില്ലല്ലോ യോഗപ്പെണ്ണെ!- എന്തു
കോപ്രായമാണിതു ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!

64. ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന കണ്ണുനീരോ-
ടിറ്റലിരാജ്യത്തുമോടേണ്ട,
കുറ്റങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട കുറിമുടുക്കേണ്ട
ചിറ്റക്കാരാണൊക്കെ യോഗപ്പെണ്ണെ!- ജാതി
മാറ്റങ്ങളേയില്ല ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!

65. ലണ്ടൻ പരിഷ്കൃത രാജ്യമല്ലേ?
ഉണ്ടോയവിടെയീത്തീണ്ടാട്ടം?
കണ്ടവർ ഹിന്തുവകുപ്പിലനേകം പേ-
രുണ്ടല്ലോ സാക്ഷിക്കു യോഗപ്പെണ്ണെ!- തീണ്ടൽ
കണ്ടകമാണല്ലൊ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണെ!