111. കാമപ്പറയൻ കരിമ്പറയൻ
ക്ഷേമത്തരുവിന്നിടിവാളും,
ആ മഹാ പാപിയെയോടിച്ചകറ്റുന്നോ-
രീമഹീവാനവർ യോഗപ്പെണ്ണേ !- പിന്നെ
ആമയമില്ലല്ലോ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ!

112. ക്രോധപ്പറയൻ കൊടുമ്പറയൻ
ബോധവിളക്കിൻ കൊടുങ്കാറ്റ്
മേധാവികളാ ശ്വപചനെ വേഗത്തിൽ
രോധിച്ചു നിർത്തണം യോഗപ്പെണ്ണേ !- എന്നാൽ
ബാധകമില്ലല്ലോ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ!

113. ഓടിക്ക ലോഭപ്പറയനേയും
ചാടിക്കതോടും തുറകളിലും
തേടിക്കൊൾകീശ്വര പാദങ്ങളെപ്പോഴും
കൂടിക്കൊൾകാനന്ദം യോഗപ്പെണ്ണേ -മന്ദം
വാടിക്കുഴങ്ങേണ്ട ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ!

114. മോഹപ്പുലയനെ കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ
ഹാഹാരവം പൊടി പാറ്റിക്കൊൾക
മോഹം മുഴുത്തു സമസൃഷ്ടിയെത്തെല്ലും
ദ്രോഹിച്ചു പോകല്ലെ യോഗപ്പെണ്ണേ !- എല്ലാ
ദേഹങ്ങളും ശരി ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ!

 

115. ഉണ്ടു മദമന്നൊരുള്ളാടൻ
രണ്ടു കാതം വഴി മാറിട്ടവൻ,
കണ്ടു കൂടാമപ്പോളാനന്ദവീടിന്റെ
തണ്ടും താഴും പൂട്ടും യോഗപ്പെണ്ണേ – സുഖ-
മുണ്ടിതിൽ പാർക്കുവാൻ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ!