ദശകം തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന്

93.1 ബന്ധുസ്നേഹം വിജഹ്യാം തവ ഹി കരുണയാ ത്വയ്യുപാവേശിതാത്മാ സർവം ത്വക്ത്വാ ചരേയം സകലമപി ജഗദ്വീക്ഷ്യ മായാവിലാസം നാനാത്വാദ്ഭ്രാന്തിജന്യാത്സതി ഖലു ഗുണദോഷാവബോധേ വിധിർവാ വ്യാസേധോ വാ കഥം തൗ ത്വയി നിഹിതമതേർവീതവൈഷമ്യബുദ്ധേഃ

93.2 ക്ഷുത്തൃഷ്ണാലോപമാത്രേ സതതകൃതധിയോ ജന്തവസ്സന്ത്യനന്താ- സ്തേഭ്യോ വിജ്ഞാനവത്ത്വാത്പുരുഷ ഇഹ വരസ്തജ്ജനിർദുർലഭൈവ തത്രാപ്യാത്മാത്മനഃ സ്യാത്സുഹൃദപി ച രിപുര്യസ്ത്വയി ന്യസ്തചേതാ- സ്താപോച്ഛിത്തേരുപായം സ്മരതി സ ഹി സുഹൃത്സ്വാത്മവൈരീ തതോƒന്യഃ

93.3 ത്വത്കാരുണ്യേ പ്രവൃത്തേ ക ഇവ ന ഹി ഗുരുർലോകവൃത്തേƒപി ഭൂമൻ സർവാക്രാന്താപി ഭൂമിർന ഹി ചലതി തതഃ സത്ക്ഷമാം ശിക്ഷയേയം ഗൃഹ്ണീയാമീശ തത്തദ്വിഷയപരിചതേƒപ്യപ്രസക്തിം സമീരാ- ദ്വ്യാപ്തത്വഞ്ചാത്മനോ മേ ഗഗനഗുരുവശാദ്ഭാതു നിർലേപതാ ച

93.4 സ്വച്ഛഃ സ്യാം പാവനോƒഹം മധുര ഉദകവദ്വഹ്നിവന്മാ സ്മ ഗൃഹ്ണാം സർവാന്നീനോƒപി ദോഷം തരുഷു തമിവ മാം സർവഭൂതേഷ്വവേയാം പുഷ്ടിർനഷ്ടിഃ കലാനാംം ശശിന ഇവ തനോർനാത്മനോƒസ്തീതി വിദ്യാം തോയാദിവ്യസ്തമാർതാണ്ഡവദപി ച തനുഷ്വേകതാം ത്വത്പ്രസാദാത്‌

93.5 സ്നേഹാദ്വ്യാധാസ്തപുത്രപ്രണയമൃതകപോതായിതോ മാ സ്മ ഭൂവം പ്രാപ്ത പ്രാശ്നൻസഹേയ ക്ഷുധമപി ശയുവത്സിന്ധുവത്സ്യാമഗാധഃ മാ പപ്തം യോഷിദാദൗ ശിഖിനി ശലഭവദ്ഭൃംഗവത്സാരഭാഗീ ഭൂയാസം കിന്തു തദ്വദ്ധനചയനവശാന്മാഹമീശ പ്രണേശം

93.6 മാ ബധ്യാസം തരുണ്യാ ഗജ ഇവ വശയാ നാർജയേയം ധനൗഘം ഹർതാന്യസ്തം ഹി മാധ്വീഹര ഇവ മൃഗവന്മാ ഗുഹം ഗ്രാമ്യഗീതൈഃ നാത്യാസജ്ജേയ ഭോജ്യേ ഝഷ ഇവ ബിളിശേ പിംഗലാവന്നിരാശഃ സുപ്യാം ഭർതവ്യയോഗാത്കുരര ഇവ വിഭോ സാമിഷോƒന്യൈർന ഹന്യൈ

93.7 വർതേയ ത്യക്തമാനഃ സുഖമതിശിശുവന്നിസ്സഹായശ്ചരേയം കന്യായാ ഏകശേഷോ വലയ ഇവ വിഭോ വർജിതാന്യോന്യഘോഷഃ ത്വച്ചിത്തോ നാവബുധ്യൈ പരമിഷുകൃദിവ ക്ഷ്മാഭൃദായാനഘോഷം ഗേഹേഷ്വന്യപ്രണീതേഷ്വഹിരിവ നിവസാന്യുണ്ടുരോർമന്ദിരേഷു

93.8 ത്വയ്യേവ ത്വത്കൃതം ത്വം ക്ഷപയസി ജഗദിത്യൂർണനാഭാത്പ്രതീയാം ത്വച്ചിന്താ ത്വത്സ്വരൂപം കുരുത ഇതി ദൃഢം ശിക്ഷേയേ പേശകാരാത്‌ വിഡ്ഭസ്മാത്മാ ച ദേഹി ഭവതി ഗുരുവരോ യോ വിവേകം വിരക്തിം ധത്തേ സഞ്ചിന്ത്യമാനോ മമ തു ബഹുരുജാപീഡിതോƒയം വിശേഷാത്‌

93.9 ഹീ ഹീ മേ ദേഹമോഹം ത്യജ പവനപുരാധീശ യത്പ്രേമഹേതോ- ഋഗേഹേ ചിത്തേ കളത്രാദിഷു ച വിവശിതാസ്ത്വത്പദം വിസ്മരന്തി സോƒയം വഹ്നേഃ ശുനോ വാ പരമിഹ പരതഃ സാമ്പ്രതഞ്ചാക്ഷികർണ- ത്വഗ്ജിഹ്വാദ്യാ വികർഷന്ത്യവശമത ഇതഃ കോƒപി ന ത്വത്പദാബ്ജേ

93.10 ദുർവാരോ ദേഹമോഹോ യദി പുനരധുനാ തർഹി നിശ്ശേഷരോഗാൻ ഹൃത്വാ ഭക്തിം ദ്രഢിഷ്ഠാം കുരു തവ പദപങ്കേരുഹേ പങ്കജാക്ഷ നൂനഃ നാനാഭവാന്തേ സമധിഗതമിമം മുക്തിദം വിപ്രദേഹം ക്ഷുദ്രേ ഹാ ഹന്ത മാ മാ ക്ഷിപ വിഷയരസേ പാഹി മാം മാരുതേശ