ദശകം തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത്

99.1 വിഷ്ണോർവീര്യാണി കോ വാ കഥയതു ധരണേഃ കശ്ച രേണൂന്മിമീതേ യസ്യൈവാങ്ഘ്രിത്രയേണ ത്രിജഗദഭിമിതം മോദതേ പൂർണസമ്പത്‌ യോƒസൗ വിശ്വാനി ധത്തേ പ്രിയമിഹ പരമം ധാമ തസ്യാഭിയായാം തദ്ഭക്താ യത്ര മാദ്യന്ത്യമൃതരസമരന്ദസ്യ യത്ര പ്രവാഹഃ

99.2 ആദ്യായാശേഷകർത്രേ പ്രതിനിമിഷനവീനായ ഭർത്രേ വിഭൂതേ- ഋഭക്താത്മാ വിഷ്ണവേ യഃ പ്രദിശതി ഹവിരാദീനി യജ്ഞാർചനാദൗ കൃഷ്ണാദ്യം ജന്മ വാ മഹദിഹ മഹതോ വർണയേത്സോƒയമേവ പ്രീതഃ പൂർണോ യശോഭിസ്ത്വരിതമഭിസരേത്പ്രാപ്യമന്തേ പദം തേ

99.3 ഹേ സ്തോതാരഃ കവീന്ദ്രാസ്തമിഹ ഖലു യഥാ ചേതയധ്വേ തഥൈവ വ്യക്തം വേദസ്യ സാരം പ്രണുവത ജനനോപാത്തലീലാകഥാഭിഃ ജാനന്തശ്ചാസ്യ നാമാന്യഖിലസുഖകരാണീതി സങ്കീർതയധ്വം ഹേ വിഷ്ണോ കീർതനാദ്യൈസ്തവ ഖലു മഹതസ്തത്ത്വബോധം ഭജേയം

99.4 വിഷ്ണോഃ കർമാണി സമ്പശ്യത മനസി സദാ യൈഃ സ ധർമാനബധ്നാ- ദ്യാനീന്ദ്രസ്യൈഷ ഭൃത്യഃ പ്രിയസഖ ഇവ ച വ്യാതനോത്ക്ഷേമകാരീ വീക്ഷന്തേ യോഗസിദ്ധാഃ പരപദമനിശം യസ്യ സമ്യക്പ്രകാശം വിപ്രേന്ദ്രാ ജാഗരൂകാഃ കൃതബഹുനുതയോ യച്ച നിർഭാസയന്തേ

99.5 നോ ജാതോ ജായമാനോƒപി ച സമധിഗതസ്ത്വന്മഹിമ്നോƒവസാനം ദേവ ശ്രേയാംസി വിദ്വാൻപ്രതിമുഹുരപി തേ നാമ ശംസാമി വിഷ്ണോ തം ത്വാം സംസ്തൗമി നാനാവിധനുതിവചനൈരസ്യ ലോകത്രയസ്യാ- പ്യൂർദ്ധ്വം വിഭ്രാജമാനേ വിരചിതവസതിം തത്ര വൈകുണ്ഠലോകേ

99.6 ആപഃ സൃഷ്ട്യാദിജന്യാഃ പ്രഥമമയി വിഭോ ഗർഭദേശേ ദധുസ്ത്വാം യത്ര ത്വയ്യേവ ജീവാ ജലശയന ഹരേ സംഗതാ ഐക്യമാപൻ തസ്യാജസ്യ പ്രഭോ തേ വിനിഹിതമഭവത്പദ്മമേകം ഹി നാഭൗ ദിക്പത്രം യത്കിലാഹുഃ കനകധരണിഭൃത്‌ കർണികം ലോകരൂപം

99.7 ഹേ ലോകാ വിഷ്ണുരേതദ്ഭവനമജനയത്തന്ന ജാനീഥ യൂയം യുഷ്മാകം ഹ്യന്തരസ്ഥം കിമപി തദപരം വിദ്യതേ വിഷ്ണുരൂപം നീഹാരപ്രഖ്യമായാപരിവൃതമനസോ മോഹിതാ നാമരൂപൈഃ പ്രാണപ്രീത്യൈകതൃപ്താശ്ചരഥ മഖപരാ ഹന്ത നേച്ഛാ മുകുന്ദേ

99.8 മൂർദ്ധ്നാമക്ഷണാം പദാനാം വഹസി ഖലു സഹസ്രാണി സമ്പൂര്യ വിശ്വം തത്പ്രോത്ക്രമ്യാപി തിഷ്ഠൻപരിമിതവിവരേ ഭാസി ചിത്താന്തരേƒപി ഭൂതം ഭവ്യം ച സർവം പരപുരുഷ ഭവാൻ കിഞ്ച ദേഹേന്ദ്രിയാദി- ഷ്വാവിഷ്ടോപ്യുദ്ഗതത്വാദമൃതസുഖരസം ചാനുഭുങ്ക്ഷേ ത്വമേവ

99.9 യത്തു ത്രൈലോക്യരൂപം ദധദപി ച തതോനിർഗതാനന്തശുദ്ധ- ജ്ഞാനാത്മാ വർതസേ ത്വം തവ ഖലു മഹിമാ സോƒപി താവാങ്കിമന്യത്‌ സ്തോകസ്തേ ഭാഗ ഏവാഖിലഭുവനതയാ ദൃശ്യതേ ത്ര്യംശകൽപം ഭൂയിഷ്ഠം സാന്ദ്രമോദാത്മകമുപരി തതോ ഭാതി തസ്മൈ നമസ്തേ

99.10 അവ്യക്തം തേ സ്വരൂപം ദുരധിഗമതമം തത്തു ശുദ്ധൈകസത്ത്വം വ്യക്തഞ്ചാപ്യേതദേവ സ്ഫുടമമൃതരസാംഭോധികല്ലോലതുല്യം സർവോത്കൃഷ്ടാമഭീഷ്ടാം തദിഹ ഗുണരസേനൈവ ചിത്തം ഹരന്തീം മൂർത്തിം തേ സംശ്രയേƒഹം പവനപുരപതേ പാഹി മാം കൃഷ്ണ രോഗാത്‌