ദശകം പതിനൊന്ന്

 

11.1 ക്രമേണ സർഗേ പരിവർദ്ധമാനേ കദാപി ദിവ്യാഃ സനകാദയസ്തേ ഭവദ്വിലോകായ വികുണ്ഠലോകം പ്രപേദിരേ മാരുതമന്ദിരേശ

11.2 മനോജ്ഞനൗശ്രേയസകാനനാദ്യൈരനേകവാപമിണിമന്ദിരൈശ്ച അനോപമം തം ഭവതോ നികേതം മുനീശ്വരാഃ പ്രാപുരതീതകക്ഷ്യാഃ

11.3 ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻഭവനം വിവിക്ഷൂന്ദ്വാഃസ്ഥൗ ജയസ്ഥാൻ വിജയോƒപ്യരുന്ധാം തേഷാം ച ചിത്തേ പദമാപ കോപഃ സർവം ഭവത്പ്രേരണയൈവ ഭൂമൻ

11.4 വൈകുണ്ഠലോകാനുചിതപ്രചേഷ്ഠൗ കഷ്ടൗ യുവാം ദൈത്യഗതിം ഭജേതം ഇതി പ്രശപ്തൗ ഭവദാശ്രയൗ തൗ ഹരിസ്മൃതിർനോƒസ്ത്വിതി നേമതുസ്താൻ

11.5 തേദേതദാജ്ഞായ ഭവാനവാപ്തഃ സഹൈവ ലക്ഷ്മ്യാ ബഹിരംബുജാക്ഷ ഖഗേശ്വരാംസാർപിതചാരുബാഹുരാനന്ദയംസ്താനഭിരാമമൂർത്ത്യാ

11.6 പ്രസാദ്യ ഗീർഭിഃ സ്തുവതോ മുനീന്ദ്രാനനന്യനാഥാവഥ പാർഷദൗ തൗ സംരംഭയോഗേന ഭവൈസ്ത്രിഭിർമാമുപേതമിത്യാത്തകൃപാം ന്യഗാദീഃ

11.7 ത്വദീയഭൃത്യാവഥ കാശ്യപാത്തൗ സുരാരിവീരാവുദിതൗ ദിതൗ ദ്വൗ സന്ധ്യാസമുത്പാദനകഷ്ടചേഷ്ടൗ യമൗ ച ലോകസ്യ യമാവിവാന്യൗ

11.8 ഹിരണ്യപൂർവഃ കശിപുഃ കിലൈകഃ പുരോ ഹിരണ്യാക്ഷ ഇതി പ്രതീതഃ ഉഭൗ ഭവന്നാഥമശേഷലോകം രുഷാ ന്യരുന്ധാം നിജവാസനാന്ധൗ

11.9 തയോൃിരണ്യാക്ഷമഹാസുരേന്ദ്രോ രണായ ധാവന്നനവാപ്തവൈരീ ഭവത്പ്രിയാം ക്ഷ്മാം സലിലേ നിമജ്യ ചചാര ഗർവാദ്വിനദൻ ഗദാവാൻ

11.10 തതോ ജലേശാത്സദൃശം ഭവന്തം നിശമ്യ ബഭ്രാമ ഗവേഷയംസ്ത്വാം ഭക്തൈകദൃശ്യഃ സ കൃപാനിധേ ത്വം നിരുന്ധി രോഗാൻ മരുദാലയേശ