ദശകം ഇരുപത്തിമൂന്ന്

23.1 പ്രാചേതസ്തു ഭഗവന്നപരോƒപി ദക്ഷസ്‌- ത്വത്സേവനം വ്യധിത സർഗവിവൃദ്ധികാമഃ ആവിർബഭൂവിഥ തദാ ലസദഷ്ടബാഹുസ്‌- തസ്മൈ വരം ദദിഥ താം ച വധൂമസിക്നീം

23.2 തസ്യാത്മജാസ്ത്വയുതമീശ പുനഃ സഹസ്രം ശ്രീനാരദസ്യ വചസാ തവ മാർഗമാപുഃ നൈകത്രവാസമൃഷയേ സ മുമോച ശാപം ഭക്തോത്തമസ്ത്വൃഷിരനുഗ്നഹമേവ മേനേ

23.3 ഷഷ്ട്യാ തതോ ദുഹിതൃഭിഃ സൃജതഃ കുലൗഘാൻ ദൗഹിത്രസൂനുരഥ തസ്യ സ വിശ്വരൂപഃ ത്വത്സ്തോത്രവർമിതമജാപയദിന്ദ്രമാജൗ ദേവ ത്വദീയമഹിമാ ഖലു സർവജൈത്രഃ

23.4 പ്രാക്‌ശൂരസേനവിഷയേ കില ചിത്രകേതുഃ പുത്രാഗ്രഹീ നൃപതിരംഗിരസഃ പ്രഭാവാത്‌ ലബ്ധ്വൈകപുത്രമഥ തത്ര ഹതേ സപത്നീ- സംഘൈരമുഹ്യദവശസ്തവ മായയാസൗ

23.5 തം നാരദസ്തു സമമംഗിരസാ ദയാലുഃ സമ്പ്രാപ്യ താവദുപദർശ്യ സുതസ്യ ജീവം കസ്യാസ്മി പുത്ര ഇതി തസ്യ ഗിരാ വിമോഹം ത്യക്‌ത്വാ ത്വദർചനവിധൗ നൃപതിം ന്യയുങ്ക്ത

23.6 സ്തോത്രം ച മന്ത്രമപി നാരദതോƒഥ ലബ്ധ്വാ തോഷായ ശേഷവപുഷോ നനു തേ തപസ്യൻ വിദ്യാധരാധിപതിതാം സ ഹി സപ്തരാത്രേ ലബ്ധ്വാപ്യകുൺത്തമതിരന്വഭജദ്ഭവന്തം

23.7 തസ്മൈ മൃണാളധവളേന സഹസ്രശീർഷ്ണാ രൂപേണ ബദ്ധനുതിസിദ്ധഗണാവൃതേന പ്രാദുർഭവന്നചിരതോ നുതിഭിഃ പ്രസന്നോ ദത്ത്വാത്മതത്വമനുഗൃഹ്യ തിരോദധാഥ

23.8 ത്വദ്ഭക്തമൗലിരഥ സോƒപി ച ലക്ഷലക്ഷം വർഷാണി ഹർഷുലമനാ ഭുവനേഷു കാമം സംഗാപയങ്ങുണഗണം തവ സുന്ദരീഭിഃ സംഗാതിരേകരഹിതോ ലലിതം ചചാര

23.9 അത്യന്തസംഗവിലയായ ഭവത്പ്രണുന്നോ നൂനം സ രൂപ്യഗിരിമാപ്യ മഹത്സമാജേ നിശ്ശങ്കമങ്കകൃതവല്ലഭമംഗജാരിം തം ശങ്കരം പരിഹസന്നുമയാഭിശേപേ

23.10 നിസ്സംഭ്രമസ്ത്വയമയാചിതശാപമോക്ഷോ വൃത്രാസുരത്വമുപഗമ്യ സുരേന്ദ്രയോധീ ഭക്ത്യാത്മതത്ത്വകഥനൈസ്സമരേ വിചിത്രം ശത്രോരപി ഭ്രമമപാസ്യ ഗതഃ പദം തേ

23.11 ത്വത്സേവനേന ദിതിരിന്ദ്രവധോദ്യതാƒപി താൻപ്രത്യുതേന്ദ്രസുഹൃദോ മരുതോƒഭിലേഭേ ദുഷ്ടാശയേƒപി ശുഭദൈവ ഭവന്നിഷേവാ തത്താദൃശസ്ത്വമവ മാം പവനാലയേശ