ദശകം മുപ്പത്തിയഞ്ച്

35.1 നീതസ്സുഗ്രീവമൈത്രീം തദനു ദുന്ദുഭേഃ കായമുച്ചൈഃ ക്ഷിപ്ത്വാംഗുഷ്ഠേന ഭൂയോ ലുലവിഥ യുഗപത്പത്രിണാ സപ്ത സാലാൻ ഹത്വാ സുഗ്രീവഘാതോദ്യതമതുലബലം വാലിനം വ്യാജവൃത്ത്യാ വർഷാവേലാമനൈഷീർവിരഹതരളിതസ്ത്വം മതംഗാശ്രമാന്തേ

35.2 സുഗ്രീവേണാനുജോക്ത്യാ സഭയമഭിയതാ വ്യൂഹിതാം വാഹിനീം താ- മൃക്ഷാണാം വീക്ഷ്യ ദിക്ഷു ദ്രുതമഥ ദയിതാമാർഗണായാവനമ്രാം സന്ദേശം ചാങ്ങുലീയം പവനസുതകരേ പ്രാദിശോ മോദശാലീ മാർഗേ മാർഗേ മമാർഗേ കപിഭിരപി തദീ ത്വത്പ്രിയാ സപ്രയാസൈഃ

35.3 ത്വദ്വാർതാകർണനോദ്യദ്ഗരുദുരുജവസമ്പാതിസമ്പാതിവാക്യ- പ്രോത്തീർണാർണോധിരന്തർനഗരി ജനകജാം വീക്ഷ്യ ദത്ത്വാƒംഗുലീയം പ്രക്ഷുദ്യോദ്യാനമക്ഷക്ഷപണചണരണഃ സോഢബന്ധോ ദശാസ്യം ദൃഷ്ട്വാ പ്ലുഷ്ട്വാ ച ലങ്കാം ഝടിതി സ ഹനുമാന്മൗലിരത്നം ദദൗ തേ

35.4 ത്വം സുഗ്രീവാംഗദാദിപ്രബലകപിചമൂചക്രവിക്രാന്തഭൂമീ- ചക്രോƒഭിക്രമ്യ പാരേജലധി നിശിചരേന്ദ്രാനുജാശ്രീയമാണഃ തത്പ്രോക്താം ശത്രുവാർതാം രഹസി നിശമയൻപ്രാർത്ഥനാപാർത്ഥ്യരോഷ- പ്രാസ്താഗ്നേയാസ്ത്രതേജസ്ത്രസദുദധിഗിരാ ലബ്ധവാന്മദ്ധ്യമാർഗം

35.5 കീശൈരാശാന്തരോപാഹൃതഗിരിനികരൈഃ സേതുമാധാപ്യ യാതോ യാതൂന്യാമർദ്യ ദംഷ്ട്രാനഖശിഖരിശിലാസാലശസ്ത്രൈഃ സ്വസൈന്യൈഃ വ്യാകുർവൻസാനുജസ്ത്വം സമരഭുവി പരം വിക്രമം ശക്രജേത്രാ വേഗാന്നാഗാസ്ത്രബദ്ധഃ പതഗപതിഗരുന്മാരുതൈർമോചിതോƒഭൂഃ

34.6 സൗമിത്രിസ്ത്വത്ര ശക്തിപ്രഹൃതിഗളദസുർവാതജാനീതശൈല- ഘ്രാണാത്പ്രണാനുപേതോ വ്യകൃണുത കുസൃതിശ്ലാഘിനം മേഘനാദം മായാക്ഷോഭേഷു വൈഭീഷണവചനഹൃതസ്തംഭനഃ കുംഭകർണം സമ്പ്രാപ്തം കമ്പിതോർവീതലമഖിലചമൂഭക്ഷിണം വ്യക്ഷിണോസ്ത്വം

35.7 ഗൃഹ്ണൻ ജംഭാരിസമ്പ്രേഷിതരഥകവചൗ രാവണേനാഭിയുധ്യൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രേണാസ്യ ഭിന്ദൻ ഗളതതിമബലാമഗ്നിശുദ്ധാം പ്രഗൃഹ്ണൻ ദേവ ശ്രേണീവരോജ്ജീവിതസമരമൃതൈരക്ഷതൈരൃക്ഷസംഘൈർ- ലങ്കാഭർത്രാ ച സാകം നിജനഗരമഗാഃ സപ്രിയഃ പുഷ്പകേണ

35.8 പ്രീതോ ദിവ്യാഭിഷേകൈരയുതസമധികാന്വത്സരാൻപര്യരംസീ- ഋമൈഥില്യാം പാപവാചാ ശിവ ശിവ കില താം ഗർഭിണീമഭ്യഹാസീഃ ശത്രുഘ്നേനാർദയിത്വാ ലവണനിശിചരം പ്രാർദയഃ ശൂദ്രപാശം താവദ്വാൽമീകിഗേഹേ കൃതവസതിരുപാസൂത സീതാ സുതൗ തേ

35.9 വാൽമീകേസ്ത്വത്സുതോദ്ഗാപിതമധുരകൃതേരാജ്ഞയാ യജ്ഞവാടേ സീതാം ത്വയ്യാപ്തുകാമേ ക്ഷിതിമവിശദസൗ ത്വം ച കാലാർത്ഥിതോƒഭൂഃ ഹേതോഃ സൗമിത്രിഘാതീ സ്വയമഥ സരയൂമഗ്നനിശ്ശേഷഭൃത്യൈഃ സാകം നാകം പ്രയാതോ നിജപദമഗമോ ദേവ വൈകുണ്ഠമാദ്യം

35.10 സോƒയം മർത്യാവതാരസ്തവ ഖലു നിയതം മർത്യശിക്ഷാർത്ഥമേവം വിശ്ലേഷാർതിർനിരാഗസ്ത്യജനമപി ഭവേത്കാമധർമാതിസക്ത്യാ നോ ചേത്സ്വാത്മാനുഭൂതേഃ ക്വനു തവ മനസോ വിക്രിയാ ചക്രപാണേ സ ത്വം സത്ത്വൈകമൂർത്തേ പവനപുരപതേ വ്യാധുനു വ്യാധിതാപാൻ