സര്‍ഗം അഞ്ച്

 

ശ്ലോകം

അഹരിഹ നിവസാമി യാഹി രാധാ
മനുനയ മദ്വചനേന ചാനയേഥാ: !
ഇതി മധുരിപുണാ സഖീ നിയുക്താ
സ്വയമിദമേത്യ പുനര്‍ജ്ജഗാദ രാധാം !!

പരിഭാഷ
(ആര്യാ)

ഞാനിവിടെ വസിക്കാം നീ
മാനിനിയെ ചെന്നു കൊണ്ടുവന്നാലും
ഇതി കൃഷ്ണന്റെ നിയോഗാല്‍
കൃതിനി സഖിചെന്നു രാധയോടൂചേ