പതിനെട്ടാം അഷ്ടപദി ഭാഷ

മദ്ധ്യമാവതി ഏകതാളം)

 

മാധവമാസവായുവിനോടു സഹ വന്ന
മാധവനോടു മാനം ചെയ്തവതയോഗ്യം
കേള്‍ക്ക നീ കേവലമെന്നുടെ വാക്യമിദം
പനങ്കായേക്കാട്ടിലും മുഴുത്ത മുലകളുടെ
കനംകൊണ്ടെന്തൊരു ഫലം കണവനെ പുണരാഞ്ഞാല്‍ (കേള്‍ക്ക…)

അരുമരമേശനെ ലഭിപ്പാനുദാസീനം
അരുതരുതെന്നു ഞാനെത്ര പറഞ്ഞു (കേള്‍ക്ക…)

നളിനദളയനേ , നാഥനെകാണ്‍ക നീ
നയനസാഫല്യം ലഭിപ്പാന്‍ വഴിപോലെ (കേള്‍ക്ക…)

എന്തിനു പഴുതേ ഖേദിക്കുന്നു
സന്തതമജനോടു ചേരുക നല്ലു. (കേള്‍ക്ക…)
ഹരി വന്നമികേ വിരഹസന്താപത്തെ
ഹരിക്കട്ടെ ഭവതിയെ രമിപ്പിച്ചിടട്ടെ (കേള്‍ക്ക….)

ജയദേവരചനയെ ജപിപ്പിനെല്ലാരും
ജനങ്ങളേ ലോകം രണ്ടുമടക്കണമെങ്കില്‍ (കേള്‍ക്ക….)

ശ്ലോകം

സ്‌നിഗ്‌ദ്ധേയല്‍ പരുഷാസിയല്‍ പ്രണമതി സ്തബ്ധാസിയദ്രാഗിണി
ദ്വേഷസ്ഥാസി യദുന്മുഖേ വിമുഖതാം പ്രാപ്താസി തസ്മിന്‍ പ്രിയേ!
തദ്യുക്തം വിപരീതകാരിണി തവ ശ്രീഖണ്ഡചര്‍ച്ചാവിഷം
ശീതാംശുസ്തപനോ ഹിമം ഹുതവഹ ക്രീഡാമുദോ യാതനാ !!

സാന്ദ്രാനന്ദപുരന്ദരാദി ദിവിഷദ്വധ്യന്ദൈ രമന്ദാദരാ
ദാനെ്രെമര്‍മകുടേന്ദ്ര നീലമണി ഭിസ്സന്ദര്‍ശിതേന്ദീവരം
മന്ദസ്യന്ദിമരന്ദതുന്ദിലഗളന്‍ മന്ദാകിനീമേദൂരം
ശ്രീഗോവിന്ദപദാരവിന്ദമശുഭാസതന്ദായവന്ദാമഹേ