• ഓം പ്രാജ്ഞാത്മികായൈ നമഃ
 • ഓം തുര്യായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വാവസ്ഥാ വിവര്ജ്ജിതായൈ നമഃ
 • ഓം സൃഷ്ടികര്ത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം ബ്രഹ്മരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ഗോപ്ത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം ഗോവിന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സംഹാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം രുദ്രരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം തിരോധാനകര്യൈ നമഃ
 • ഓം ഈശ്വര്യൈ നമഃ
 • ഓം സദാശിവായൈ നമഃ
 • ഓം അനുഗ്രഹദായൈ നമഃ
 • ഓം പഞ്ചകൃത്യപരായണായൈ നമഃ
 • ഓം ഭാനുമണ്ഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ
 • ഓം ഭഗമാലിന്യൈ നമഃ
 • ഓം പത്മാസനായൈ നമഃ
 • ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ
 • ഓം പത്മനാഭ സഹോദര്യൈ നമഃ