• ഓം സദസദ്രൂപ ധാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം അഷ്ടമൂര്ത്ത്യൈ നമഃ
 • ഓം അജാജൈത്ര്യൈ നമഃ
 • ഓം ലോകയാത്രാ വിധായിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ഏകാകിന്യൈ നമഃ
 • ഓം ഭൂമരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം നിര്ദ്വൈതായൈ നമഃ
 • ഓം ദ്വൈതവര്ജ്ജിതായൈ നമഃ
 • ഓം അന്നദായൈ നമഃ
 • ഓം വസുദായൈ നമഃ
 • ഓം വൃദ്ധായൈ നമഃ
 • ഓം ബ്രഹ്മാത്മൈക്യ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ബൃഹത്യൈ നമഃ
 • ഓം ബ്രാഹ്മണ്യൈ നമഃ
 • ഓം ബ്രാഹ് മ്യൈ നമഃ
 • ഓം ബ്രഹ്മാനന്ദായൈ നമഃ
 • ഓം ബലിപ്രിയായൈ നമഃ
 • ഓം ഭാഷാരൂപായൈ നമഃ
 • ഓം ബൃഹത്സേനായൈ നമഃ
 • ഓം ഭാവാഭാവ വിവര്ജ്ജിതായൈ നമഃ