ക്രിസ്തുരഹസ്യ പ്രഘോഷണം

വിവിധ കാലത്തിന്‍േറയോ സന്ദര്‍ഭത്തിന്‍േറയോ പ്രത്യേക ആമുഖഗീതികളില്ലാത്ത ദിവ്യപൂജകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

സര്‍വ്വേശ്വരാ നിത്യനായുള്ള ദൈവമേ
സര്‍വ്വശക്താ പരിശുദ്ധ താതാ

ക്രിസ്തുനാഥന്‍വഴി എങ്ങുമെന്നേരവും
ഭക്തിയോടങ്ങേക്കു നന്ദിചൊല്ലാം

യുക്തവും ന്യായവുമാണതു ഞങ്ങള്‍ക്കു
രക്ഷാകരവും ജഗല്‍പിതാവേ

ക്രിസ്തുവിന്‍ മൃത്യുവെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞങ്ങള്‍
ഉത്ഥാനം പൂര്‍ണ്ണമായ് വിശ്വസിപ്പൂ

പ്രത്യാശയോടു തന്‍ രണ്ടാം വരവിനെ
കാത്തിരിക്കുന്നിതാ പാരില്‍ ഞങ്ങള്‍

ആകയാലാമോദവായ്‌പോടെ നിത്യവും
നാകദൂതന്‍മാരാം ഗായകന്‍മാര്‍

ദിവ്യ പ്രതാപവാനങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു
മംഗളംപാടി വണങ്ങിടുന്നു

ആ ദിവ്യഗാനത്തൊടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും
ആലപിച്ചീടുന്നു താഴ്മയോടെ (2)