കാണിപ്പയ്യൂര്‍ ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ ചെറുമകനും ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറുമാണ് കാണിപ്പയ്യൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. തച്ചുശാസ്ത്രവിദഗ്ദന്മാരില്‍ പേരുകേട്ടയാള്‍.കേരളത്തിലെ തച്ചുശാസ്ത്ര നിര്‍മ്മിതിയെപ്പറ്റി അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ കേരളത്തിന്റെ തച്ചുശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ മഹത്വം എത്തിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്. കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും പല ക്ഷേത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിലെ തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിലെ നാലമ്പലം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്. തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ്മ കോളേജിലെ ഗണിത ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യപകനായിരുന്നു. കാണിപ്പയ്യൂരിന്റെ ആശയപ്രകാരമാണ് കേരള ഗവര്‍ണ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യാ ഗുരുകുലം ആരംഭിച്ചത്. വാസ്തുവിദ്യാ പ്രതിഷ്ഠാനം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളില്‍ ഒരാളുമാണ് കാണിപ്പയ്യൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്.