സംഘകാല കവികളിലൊരാള്‍. മണിമേഖല എന്ന മഹാകാവ്യം ഇദ്ദേഹം രചിച്ചതാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.