ശങ്കരാചാര്യര്‍(ആദി ശങ്കരന്‍)

ജനനം: കാലടിയില്‍

മാതാപിതാക്കള്‍:ആര്യാംബയും ശിവഗുരുവും

കൃതികള്‍

ഭാഷ്യങ്ങള്‍
പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍
വിവേകചൂഡാമണി
സൗന്ദര്യലഹരി
ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങള്‍ (വ്യാഖ്യാനം)
ദശോപനിഷത്തുകള്‍ (വ്യാഖ്യാനം)
ഭഗവദ്ഗീത (വ്യാഖ്യാനം)

ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാര്‍

പദ്മപാദര്‍
ഹസ്തമാലകന്‍
തോടകന്‍