ജ: 5.8.1928 നെയ്യാറ്റിന്‍കര. ജോ: മലയാളം ലക്‌സിക്കനില്‍. കൃ: ഭാഷാവിജ്ഞാനം, സംസ്‌കൃത സ്വാധീനം മലയാള ഭാഷയില്‍. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി എന്‍ഡോവ്‌മെന്റ് അവാര്‍ഡ്.