ജ: 22.11.1896 ചെങ്ങന്നൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രം, പ്രാചീന കേരളം, പ്രബന്ധമഞ്ജരി 5 ഭാഗം, കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍, ബര്‍ണാഡ് ഷാ തുടങ്ങിയവ. മ: 14.1.1960.