ജ: 10.4.1964 തിരുവനന്തപുരം. ജോ: ആകാശവാണി ന്യൂസ് എഡിറ്റര്‍. കൃ: ബീന കണ്ട റഷ്യ.