ജ: 10.4.1957 അടാട്ട്. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: ബുദ്ധന്‍ മുതല്‍ മാര്‍ക്‌സ് വരെ, മതം ശാസ്ത്രം മാര്‍ക്‌സിസം,  ലോകായതദര്‍ശനം, സൗന്ദര്യ ദര്‍ശനവും സാംസ്‌കാരിക വിമര്‍ശനവും തുടങ്ങിവ.