ജ: 22.8.1934 തൃണല്‌ളൂര്‍, ചാളിപ്പാട്ട്. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: വന്ധ്യമോഹം, ഏകാകിയുടെ ഗീതം (കവിത), പൂത്തുമ്പികള്‍ (ബാ.സ) തുടങ്ങിയവ.