ജ : 13.07.1939, പന്തളം.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം.
കൃ : നിദ്രാടനം, ജരല്‍ക്കാരു, അടവി, ഗൗതമശില.