ജ: 1909. കൃ: ബദറുള്‍ മുനീര്‍ ഒപ്പനപ്പാട്ട്, ചന്ദിരസുന്ദരി പൊരുത്തം തുടങ്ങിയവ. മ: 1959.