ജ: 24.4.1921, കായംകുളം. ജോ: കുറച്ചുകാലം സൈനിക സേവനം, അഭിഭാഷകവൃത്തി, പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്. ധനകാര്യമന്ത്രി. പി.എസ്.സി. ചെയര്‍മാന്‍. കൃ: എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലം (ആത്മകഥ). മ: 28.1.1998.