ജ: 30.5.1954 കാസര്‍കോട്. ജോലി. അദ്ധ്യാപനം,

കൃ: പ്രസകതി, ഇസ്‌ലാമിക സാഹിത്യം മലയാളത്തില്‍.