കാക്കനാടന്‍ രചിച്ച ചെറുകഥയാണ് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ചിരി. ഈ കൃതിക്ക് 1980ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.