ജ: 22.7.1839 മുള്ളൂര്‍ക്കര. കൃ: രാസക്രീഡ, അംബരീഷചരിം്ര, പാര്‍വ്വതീ സ്വയംവരം, കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകള്‍, പാതിവ്രത്യ പഞ്ചകം തുടങ്ങിവ. മ: 18.1.1909.