തൂ:നാ: അമാവാസി, മംഗലപ്പിള്ളിയന്‍, അഗ്‌നിഗോത്രി. ജ: 23.6.1932 കറുകുറ്റി. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: തിരനോട്ടം, ഗ്രന്ഥാലയ ചിന്തകള്‍, കവികള്‍, കവിതകള്‍, അവാര്‍ഡ് കൃതികള്‍ തുടങ്ങിവ.