ജ : 10021958, കോട്ടയം
ജോ : കോളേജ് അദ്ധ്യാപകന്‍
കൃ : പഥിക് ചന്ദ് (വിവ.), മൃത്യുഞ്ജയന്‍, സരയൂപ്രവേശം, മലണ്ഡദരീവിലാപം (ആട്ടക്കഥ)