ജ : 30081927, ചെര്‍പ്പുള്ളശേ്ശരി.
ജോ : ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍, ഡി.ഇ.ഒ.
കൃ : ഭൗതികശാസ്ത്രം കുട്ടികള്‍ക്ക്, ശാസ്ത്രം നിത്യജീവിതത്തില്‍.