ജ; 27.2.1957 തിരുവനന്തപുരം. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, ട്രഷറിയിലും ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ഉദ്ദ്യോഗം. കൃ: ടി.പി. കിഷോറിന്റെ കഥകള്‍. മ: 14.10.1998.