ജ : 4101908, കരിവെള്ളൂര്‍
ജോ : രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം, നിയമസഭാംഗം, പാര്‍ലമെന്റംഗം
കൃ : കയ്യൂരും കരിവെള്ളൂരും
മ : 08061980