ജ : 25021905, വേളൂര്‍
ജോ : ലേബര്‍ കമ്മിഷണര്‍ ഓഫീസില്‍ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
കൃ : ഭാവനാകൗമുദി, നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാര്‍ (14 ഭാഗം), മഹച്ചരിതസംഗ്രഹസാഗരം, ഡോ. പല്പു (ജീ.ച) തുടങ്ങിയവ
മ : 19041991