ജ : 10051927, വലപ്പാട്, തൃശൂര്‍.
ജോ : അദ്ധ്യാപനം
കൃ : കുട്ടിക്കവിതകള്‍, കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിതകള്‍, കുറ്റിപെ്പന്‍സില്‍ (ചെറുകഥ), ഊണുതൊട്ടുറക്കം വരെ തുടങ്ങിയവ
പു : കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി കവിതാ പുരസ്‌കാരം, ബാലസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം.