ജ : 13021939, അഴിയൂര്, കോഴിക്കോട്
ജോ : കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി വി.സി.
കൃ : പഴശ്ശി സമരങ്ങള്‍, ജൈനധര്‍മ്മം, ആധുനിക കേരളം, ക്വിറ്റിന്ത്യാസമരവും കേരളവും, സമൂഹം ചരിത്രം സംസ്‌കാരം, എ.സി. കണ്ണന്‍ നായര്‍ ഒരു പഠനം, കേരളത്തിലെ കര്‍ഷകസമരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ.