ജ : 30061872, തൃപ്പുണ്ണിത്തുറ
ജോ : വീരകേരളവര്‍മ്മയുടെ ആശ്രീതന്‍
കൃ : ഹരിശൂന്ദ്ര ചരിതം, മോഹനലത, തിരുപ്പതി മാഹാത്മ്യം, ക്രിസ്തുചരിതം കിളിപ്പാട്ട്  തുടങ്ങിയവ
മ : 20101924.