ജ : 20101907, തൃശൂര്‍
ജോ : അദ്ധ്യാപനം, മംഗളോദയത്തിന്റെ സഹപത്രാധിപര്‍.
കൃ : കേരളത്തിലെ നടനകല, കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണരും ഗ്രാമീണ നാടകങ്ങളും, നടനകല: പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവും, അഷ്ടാംഗഹൃദയം വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങിയവ.
മ : 16081995.