തു. നാ : ദേശം. എന്‍.കെ.
ജ : 31101936, ദേശം, ആലുവ.
ജോ : എല്‍.ഐ.സി.യില്‍
കൃ : അന്തിമലരി, അമ്പത്തൊന്നകഷരാളീ തുടങ്ങി കവിതാസമാഹാരം.